GTEx V8
Gene Name : ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 1
NCBI GeneID : 55068 NCBI : NM_001347969.2 NCBI : NP_001334898.1
Chromosome : 13 Strand : -
MANE Select : ENST00000690772 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ENOX1 ENSG00000120658 43213130 43786972
GTEx V8 ENOX1 ENSG00000120658 43213517 43786908
Gencode v40 ENOX1 ENSG00000120658 43213129 43786972

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000261488 17 2982 1 1932 1 92.04 1 P:1 ENST00000261488 17 2982 2 1932 1 P:1
ENST00000482207 2 413 2 0 2 7.96 2 ENST00000482207 2 413 3 0 3
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000690772 17 3397 1 1932 1 P:1

ENSG00000120658 ENOX1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.